எஸ்.வி.சேகர் கைது செய்யப்படாதது ஏன் ?

Select up to 3 answers.