பெரிதும் மெய்யே பேசியது யார்?

Poll choices
Poll posted 11 years ago.