பெரிதும் மெய்யே பேசியது யார்?

 • ஜான் மெகயின்
  18%

   
 • பராக் ஒபாமா
  57%

   
 • பாப் ஷீஃபர்
  25%

   
Poll posted 11 years ago.

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com