அமெரிக்க பொருளாதாரம் ஒரு புறமிருக்கட்டும். உங்க நிதிநிலைக்கு உத்தரவாதம் யார் அளிப்பார்?

 • ஜான் மெகயின்
  14%

   
 • பராக் ஒபாமா
  67%

   
 • ஜார்ஜ் புஷ்
  19%

   

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com