சிகாகோ கோளரங்கத்திற்கு மில்லியன்கள் செலவழித்ததை விட இரம்மியமான இரவு வானம் மேலா?

 • ஆம்
  41%

   
 • இல்லை
  24%

   
 • எனக்கு நைட் ட்யூட்டி
  35%

   
Poll posted 11 years ago.

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com