செலவுகளுக்கு அறவே முற்றுப்புள்ளி வைப்பது?

 • முடியும்
  29%

   
 • ரூபாய்க்கு படி அரிசி போல்
  29%

   
 • லஞ்சம் வாங்காத அரசியல்வாதி போல்
  35%

   
 • Other
  6%

Poll posted 11 years ago.

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com