மன்னிப்புக் கேட்கிறவன் மனுசன். யார் மனுசன்?

 • ஜான் மெகயின்
  12%

   
 • பராக் ஒபாமா
  41%

   
 • வாக்காளர்
  47%

   
Poll posted 11 years ago.

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com