இன்றைய விவாதத்தில் பெரிதும் அலசப்பட்ட விஷயம் எது?

Poll choices
Posted 11 years.