நீதிபதியாக நியமிக்க என்ன வேண்டும்?

Poll choices
Posted 11 years.