தேர்தலில் வெல்ல

 • போட்டியாளரை வெறுப்பேற்றினால் போதுமானது
  16%

   
 • பொலிடிகல் கரெக்ட் ஜல்லி மட்டும் அடிக்கவும்
  32%

   
 • அனுபவமும் ஆர்வமும் திறமையும் போதாது
  53%

   
 • Other
  0%

Poll posted 11 years ago.

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com