Theo bạn, nhận thức của mỗi người là vô hạn hay hữu hạn?

Posted 5 months.