உங்கள் வருமானத்தில் அரசு வரி விதிப்பது?

 • கடைத் தேங்காய் - வழிப் பிள்ளையார் கொள்கை
  62%

   
 • ராபின்ஹூட் போல்
  8%

   
 • ஐந்து விரலும் சேர்ந்து உழைப்பது போல்
  31%

   

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com