به نظر شما مرگبارترین شخصیت تاریخ بازی‌های مبارزه‌ای کیست؟