മലയാളം ന്യൂസ് വാട്‌സ്ആപ്പ് അപ്‌ഡേറ്റുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം?

 • തൃപ്തികരം
  40%

   
 • അപ്‌ഡേറ്റുകള്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കണം
  53%

   
 • അപ്‌ഡേറ്റുകള്‍ കുറയ്ക്കണം
  8%

   
Poll posted 1 year ago.

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment