కౌషల్ హౌస్ మేట్స్ ని కుక్కల్లా మీద పడ్తారు అనడం తప్పా కాదా ?

Poll choices