ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശന ഉത്തരവ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് വീഴ്ച പറ്റിയെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

Poll choices
Posted 7 months.

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment