ശബരിമലയില്‍ പിണറായി സര്‍ക്കാര്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികള്‍ ബി.ജെ.പിയെ മുഖ്യപ്രതിപക്ഷമാക്കുമെന്ന അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ?

Poll choices
Posted 6 months.

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment