ĐÁNH GIÁ CỦA BẠN VỀ HỌC LUẬT THEO CHƯƠNG TRÌNH TÍN CHỈ SO VỚI CHƯƠNG TRÌNH NIÊN CHẾ