به نظر شما سخت ترین باس تاریخ بازی ها، کدامیک از گزینه‌های زیر است؟