Theo bạn lương của lao động làm trong lĩnh vực ngân hàng hiện nay so với thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam??