Theo bạn việc quản trị của Doanh nghiệp Việt Nam hiện nay?