ĐÁNH GIÁ CỦA BẠN VỀ BỨC THƯ CỦA BẠN SINH VIÊN NÓI TRÊN ĐÚNG THỰC TẾ VỚI NỀN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM?