Theo bạn Tòa án An Giang giải quyết vụ trên là phù hợp với pháp luật?