तपाईँलाई यो घटनामा पत्रकार पनि दोषी जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन?