കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ ഇടക്കാല ബജറ്റ് രാജ്യത്തിന് നല്ലതാണോ?

  • അതെ
    18%

     
  • അല്ല
    82%

     

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment