കശ്മീരില്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ സ്വീകരിച്ച അടിച്ചമര്‍ത്തല്‍ നയം പാളിയെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

Poll choices
Posted 3 months.

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment