האם לדעתך מוציאים היום יותר ילדים מהבית מבשנים קודמות?

 
 
 
 
 
 

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.