درچه سالی سامی ها در نروژ صاحب پارلمان خودشان شدند؟