ارنا سولبرگ-نخست وزیر نروژ- اهل کدام شهر نروژ است؟