نام سیاستمدار نروژی که در زمان جنگ جهانی دوم کمکهای زیادی به نازی ها کرد و پس از پایان جنگ در نروژ به جرم خیانت به کشور اعدام شد چه بود؟