از نظر میزان استفاده از خودورهای برقی و هیبریدی در دنیا، نروژ چندمین کشور دنیاست؟