نروژ در چه تاریخی از سوی نازی های آلمان مورد حمله قرار گرفت؟