به لباس سنتی که مردم در روز ملی نروژ می پوشند چه می گویند؟