Во Македонија се води повеќе грижа за профит отколку за заштита на животната средина.