தமிழக மக்களால் அதிகம் வெறுக்கப்படும் பாஜக வேட்பாளர் யார் ?

Select up to 2 answers.