கடந்த தேர்தலை விட வாக்கு சதவீதம் அதிகரிக்கக் காரணம்?

Poll choices
Poll posted 5 months ago.