വിവാദ പ്രസംഗങ്ങളില്‍ മോഡിക്ക് ക്ലീന്‍ ചിറ്റ് നല്‍കിയ കമ്മീഷന്‍ നടപടി ശരിയല്ലെന്ന അഭിപ്രായമുണ്ടോ?

Poll choices
Posted 2 months.

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment