Bạn đánh giá thế nào về nguyên nhân qui hoạch đô thị yếu kém hiệu nay ở Việt Nam (Bạn có thể lựa chọn nhiều đáp án)

Poll choices
Posted 11 years.