Дали државата води доволно грижа за природните езера?