पीडितको खण्डन मात्र छाप्दैमा मिडियाको जिम्मेवारी पूरा हुन्छ?

Poll choices
Posted 3 weeks.