ĐÁNH GIÁ CỦA BẠN VỀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI CỦA BỆNH VIỆN?