Was Gordon Sondland's testimony damaging to President Trump?

Poll choices