ஊழல் செய்தது உறுதியாகி உள்ளவரை சாரா பேலின் ஆதரிப்பது ஏன்?

 • சொந்தக் கட்சி என்னும் பாசம்
  22%
  4 votes

   
 • அலாஸ்காவின் தாதா என்னும் பயம்
  11%
  2 votes

   
 • செனேட்டர் ஆகிக் கொள்ளும் சுயநலம்
  6%
  1 vote

   
 • மெகயின் என்ன சொல்வாரோ என்னும் வழிகாட்டல் காத்திருப்பு.
  44%
  8 votes

   
 • எண்ணெய் நிறுவனங்கள் கடிந்துகொள்ளும் என்னும் பாதுகாப்பு உணர்வு.
  17%
  3 votes

   
 • மக்கள் மன்றத் தீர்ப்புக்கு காத்திருக்கும் பக்குவம்
  0%
  0 votes

   

Poll posted 11 years ago.

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com