Дали со подобрување и заштита на животната средина би се спречиле идни пандемии?