THEO BẠN KHOẢN NỢ MÀ CHỊ SƯƠNG VAY THUỘC LOẠI NGHĨA VỤ TÀI SẢN NÀO?