పోల్ : ఏపీలో టీడీపీ సరైన ప్రతిపక్ష పాత్ర పోషిస్తుందని మీరు భావిస్తున్నారా?