இலங்கையில் அப்பாவி தமிழர்கள் கொல்லப்படுவதை தடுக்க இந்தியா என்ன செய்யலாம்?

Posted 10 years.