இந்தத் தேர்தலில் வெற்றி யாருக்கு?

Poll choices
Posted 11 years.