Option image
آیا با برقراری یک جمهوری دمکراتیک و لائیک در ایران موافقید؟