குடியரசு வேட்பாளர்?

 • ஜெப் புஷ் (Jeb Bush)
  38%

   
 • மிட் ராம்னி (Mitt Romney)
  31%

   
 • சாரா பேலின்
  23%

   
 • ஜார்ஜ் அலன் (George Allen)
  0%

   
 • சக் ஹேகல் (Chuck Hagel)
  8%

   

Create your own.

Opinions! We all have them. Find out what people really think with polls and surveys from Crowdsignal.com