குடியரசு வேட்பாளர்?

 • ஜெப் புஷ் (Jeb Bush)
  38.46%

   
 • மிட் ராம்னி (Mitt Romney)
  30.77%

   
 • சாரா பேலின்
  23.08%

   
 • ஜார்ஜ் அலன் (George Allen)
  0%

   
 • சக் ஹேகல் (Chuck Hagel)
  7.69%

   
Posted 11 years.